SPSS V.23: Lesson 12 حساب متغير جديد Compute

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx